Regulamin

Wróć do listy stron


Regulamin Portalu Dokop.pl

Witamy Serdecznie wszystkich użytkowników Portalu  Dokop.pl .

Serwis Dokop.pl prowadzi usługi wyłącznie droga elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku łącznie ze wszystkimi późniejszymi zmianami i został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Określa on warunki i zasady korzystania z portalu Dokop.pl. Znajdziecie tu Państwo również informacje na temat rodzaju i zakresu usług prowadzonych przez nasz serwis.

Regulamin ten określa wzajemne prawa i obowiązki stron i obowiązuje jednakowo wszystkich użytkowników Dokop.pl z siedzibą we Wrocławiu. Rozpoczęcie korzystania z Dokop.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić w celu korzystania z niego.

      Definicja Pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 • Regulamin – oznacza „ Regulamin Portalu pl
 • Serwis – domena eu wraz z całą treścią i mediami
 • Portal –domena eu wraz z całą treścią i mediami
 • Usługodawca – serwis pl
 • Usługi –wszystkie rodzaje usług świadczonych przez serwis pl
 • Użytkownik – kazda osoba korzystająca z serwisu pl
 • Użytkownik zarejestrowany – osoba prawna lub fizyczna, korzystająca z Serwisu po dokonaniu utworzenia i aktywacji konta na pl
 • Abonament –Wykupiony przez użytkownika pakiet usług umozliwiający dostęp do dodatkowych płatnych funkcji serwisu.
 • Zawieszenie usług – Czasowe lub permamentne zablokowanie użytkownika w wyniku naruszenia zasad niniejszego regulaminu lub norm prawnych lub zasad powszechnie obowiązujących

Termin rozpoczęcia i zakończenie świadczenia usług:

 • Rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę następuje w momencie rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z niej z zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z Usługi płatnej świadczenie rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty przypisanej do danej usługi
 • Użytkownik samodzielnie wybiera rodzaj usług, z których chce korzystać i umowy na nie zawierane są niezależnie od siebie
 • Zakończenie świadczenia usług i rozwiązanie umowy o ich świadczenie następuje w momencie zakończenia korzystania z nich
 • Umowa Usług płatnych zawierana jest na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę i wygasa w chwili upłynięcia tego okresu.

Warunki Świadczenia Usług:

 1. Techniczne warunki świadczenia usług:
 • Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu – wszystkie usługi Serwisu są prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej
 • Posiadanie zainstalowanej na danym urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej kompatybilnej
 • Włączenia w przeglądarce internetowej funkcji akceptowania używania przez nią plików Cookies. W przypadku wyłączenia tej funkcji może uniemożliwiać korzystanie z Serwisu lub utrudniać dostęp do niektórych Usług
 • W przypadku wielu Usług dostępnych w Serwisie wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej Email
 1. Formalne warunki świadczenia usług:
 • Część Usług oferowanych przez Serwis wymaga posiadania przez Użytkownika konta
 • Warunkiem dla utworzenia konta użytkownika jest ukończenie 18 lat
 • Utworzenie konta w Serwisie jest bezpłatne
 • W momencie rejestracji konta, Użytkownik zobowiązany jest jednocześnie zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu
 • W przypadku zakładania konta w serwisie Dokop.pl oraz uzupełnienia danych profilu użytkownik jednocześnie oświadcza, że:

Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach społecznościowych i marketingowych przez portal Dokop.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Dokop.pl informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną..

Zasady Świadczenia Usług Serwisu Dokop.pl

W przypadku rozpoczęcia użytkowania serwisu oraz założenia profilu niedopuszczalne i zabronione sa następujące czynności:

 • Zakładanie wiecej niż jednego konta użytkownika
 • Zakładanie konta podając nieprawdziwe dane
 • Zakładanie konta uzytkownika w imieniu innej osoby, zarówno bez jak i za zgodą tej osoby
 • Zezwalanie osobom trzecim korzystania z konta oraz podawania danych logowania i hasła
 • publikowanie tresci chronionych prawem autorskim ( utwory muzyczne, pliki wideo, publikacje naukowe, oprogramowanie komputerowe itp )
 • zamieszczanie informacji handlowych, reklam oraz wykorzystywania serwisu do promowania innych portali społecznościowych
 • zamieszczanie treści o charakterze pornograficznym
 • zamieszczanie treści o charakterze rasistowskim i dyskryminującym inne osoby ze względu na kolor skóry, religię, płeć, poglądy, cechy fizyczne
 • spamowanie, umieszczanie złośliwego oprogramowania oraz próby przechwycenia adresów email innych użytkowników
 • oferowania produktów na sprzedaż, włącznie z zamieszczniem linków i banerów do sklepów internetowych
 • obrażanie oraz grożenie innym użytkownikom
 • umieszczanie linków zawierających przekierowanie do innego serwisu portalu społecznościowego lub randkowego
 • zawieranie znajomości w celu osiągniecia zysku
 • zamieszczanie numerów telefonów, korzystanie z których wiąże się z dodatkową opłatą
 • naruszanie zasad dobrych obyczajów
 • naruszanie przepisów prawa jakiegokolwiek kraju
 • podawanie w swoim profilu szczegółowych danych użytkownika: adres, numer telefonu, email, nazwę użytkownika w innych profilach społecznościowych
 • kopiowanie bez zgody portalu materiałów zamieszczonych na stronie Dokop.pl

Administrator Dokop.pl zastrzega sobie prawo do przeglądania i usuwania treści, zdjęć, profili użytkowników nieprzestrzegających niniejszych zasad  , bądź naruszających normy prawne,  prawa osób trzecich , bądź mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych użytkowników.

W takim przypadku konto użytkownika zostanie czasowo zawieszone, a w przypadku kolejnych naruszeń niniejszego Regulaminu usunięte.

Odpowiedzialność użytkowników  i uprawnienia Administratora Dokop.pl

 • Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność karną i cywilną wobec osób trzecich za treści publikowane w serwisie
 • Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialnośc wobec serwisu za wszelkie umyślne działania zmierzające do zakłócenia poprawnego działania portalu
 • W przypadku skargi osób trzecich dotyczących treści zawartych w profilu użytkownika a dotyczacych łamania prawa, dobrych obyczajów lub postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania tych treści
 • Treśc profilu może zostać zablokowana lub usunięta przez Administratora na wniosek Sądu oraz innych uprawnionych instytucji i urzędów

 

Prawa Autorskie i uprawnienia Administratora Dokop.pl z nimi związane

Każdy Użytkownik portalu Dokop.pl ponosi odpowiedzialność za publikowane przez niego materiały oraz za naruszenie Praw Autorskich do ich zamieszczania i rozpowszechniania. Dotyczy to:

 1. Autorskich Praw Osobistych:

Autorskie prawa osobiste są prawami „ojcostwa utworu” i obejmują przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Prawo to nigdy nie wygasa i jest, z natury rzeczy, niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. W ramach ochrony dóbr osobistych autor ma prawo do przedstawiania utworu pod pseudonimem lub anonimowo. Do osobistych praw autorskich należy także prawo do zachowania niezmienionej treści i formy utworu, zakazujące wprowadzania zmian, zniekształceń, przeinaczeń czy prawo do nadzoru nad korzystaniem z dzieła. Warto nadmienić, że prawo do anonimowej publikacji dzieła jest często wykorzystywane w umowach kupna/sprzedaży utworów – umowne zobowiązanie nabywcy do anonimowego rozpowszechniania dzieła jest de facto zrzeczeniem się przez twórcę autorskiego prawa osobistego do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem.

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

 1. Autorskich Praw Majątkowych:

Autorskie prawa majątkowe (ang. copyright) to monopol praw majątkowych na rzecz autora utworu lub posiadacza praw (który najczęściej uzyskał te prawa na mocy umowy z autorem). Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców oraz innych posiadaczy praw do utworów. Zasadą w prawie autorskim jest, że z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona. Osobą uprawnioną jest w pierwszej kolejności posiadacz praw do utworu. Osoba taka (lub inny podmiot) może następnie udzielić innym uprawnień do korzystania z utworu, na mocy umowy licencyjnej lub umowy przekazującej prawa do utworu.

Autorskie prawa majątkowe są ograniczone przez zasady dozwolonego użytku, określające ograniczenia i wyłączenia z ochrony prawnoautorskiej. Ustawa rozróżnia dozwolony użytek prywatny oraz dozwolony użytek publiczny.

Autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie, i trwają:

 • przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci;
 • jeżeli twórca nie jest znany – 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu.

Jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórcy:

 • 70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu;
 • gdy utwór nie został rozpowszechniony – 70 lat od daty ustalenia utworu.

Inny jest okres obowiązywania praw pokrewnych:

 • 50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania);
 • 50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania z fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia).

W przypadku stwierdzenia naruszenia Praw Autorskich przez Dokop.pl lub zgłoszenia takiego naruszenia przez osoby trzecie publikacja materiałów, których to dotyczy zostanie zawieszona do momentu wyjaśnienia zasadności tego naruszenia. Publikacja zostanie wznowiona w sytuacji stwierdzenia braku jakiegokolwiek naruszenia Praw Autorskich lub udokumentowaniu przez autora materiałów prawa do ich publikacji.

 

Postanowienia końcowe

 • Dokop.pl zastrzega sobie prawo do zmian tego Regulaminu w dowolnym czasie o czym poinformuje użytkowników na stronie serwisu
 • Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do zwrócenia sie do Administratora o zmianę lub usunięcie jego danych osobowych z bazy danych serwisu
 • Wszelkie reklamacje dotyczące użytkownika, działania serwisu, treści zostaną rozpatrzone w terminie do 7 dni od momentu ich złożenia
 • Dodatkowe informacje na temat Polityki prywatności oraz plików cookies znajdą Państwo w dziale Polityka Prywatności
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wystąpienia o usunięcie jego profilu i wszystkich danych osobowych z bazy danych serwisu. Prośby prosimy kierować na email: info@dokop.pl
 • Portal Dokop.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkowników gromadzone przez wyszukiwarki internetowe jak Google, Bing, Yandex oraz inne. W celu usunięcia może wystąpić bezpośrednio do operatorów tych serwisów – Portal Dokop.pl nie pośredniczy w przesyłaniu tego typu wniosków.

 arrow_upward
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Akceptuję